نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه

# ۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه

این نمایشگاه در هفدهمین سال برگزاری خود، رویدادی شگرف از لحاظ مقیاس و سطح نوآوری خواهد بود.

....